Lektor

Mgr. Tanja Zúriková

Autor a lektor

Odborné vzdelanie a pôsobenie

Odborné vzdelanie a pôsobenie

Odborné vzdelanie:

  • PdF – Univerzita Komenského, aprobácia: Rus.j. – Angl.j. – Hud. výchova
  • Záverečná práca: „Hudba ako emocionalný aspekt vo vyučovaní anglického jazyka
  • Dlhoročná prax vo všetkých aprobačných predmetoch
  • Tvorca metodiky vyučovania anglického jazyka cez hudbu a rytmiku

Pôsobenie:

  • 15 rokov v Bratislave ako riaditeľ a lektor štúdia Harmónia – vyučovanie anglického jazyka cez piesne a repy
  • 5 rokov ako lektor anglického jazyka (cez piesne a repy) jazykového štúdia v Banskej Štiavnici
  • 5 rokov ako lektor anglického a ruského jazyka v súkromnej materskej škôlke Guliver v Banskej Štiavnici
  • 1 rok ako kultúrny referent v Barton on Sea vo Veľkej Británii
  • učiteľ na Gymnáziu Golianova v Nitre

O mne:

Celý život ma fascinuje hudba ako fenomén, ktorý okrem odovzdávania kultúrno – historického odkazu a prehlbovania emocionálneho priestoru v každom človeku pôsobí podvedome aj na rozvoj kognitívnych schopností ( pamäť, pozornosť, reč, rýchlosť myslenia, schopnosť pochopenia informácií, schopnosť riešenia a posudzovania problémov…).

Nedávne prvé výsledky päťročnej štúdie tímu neurológov dokazujú, že hudba urýchľuje vývoj mozgu u malých detí, a to najmä v oblasti, ktorá je zodpovedná za spracovanie zvuku, vývoj jazyka, vnímanie reči a porozumenie písaného textu. Veľmi dôležité tiež je, že pri speve dochádza k aktivizácii tých častí mozgu, ktoré ovplyvňujú vnímanie a spracovanie emócií, citovosti a empatie. Pri speve deti prežívajú uvoľnenie a hlbokú relaxáciu. Tým najmenším spievanie pomáha aj pri osvojovaní rečových schopností. Z dôvodu, že som bola celý život vášnivou hudobníčkou, klaviristkou, speváčkou a dirigentkou, rozhodla som sa spojiť výuku anglického jazyka s hudbou. S týmto krásnym prepojením sa stala nad moje očakávanie jedna úžasná vec: Deti s radosťou a netrpezlivosťou začali prichádzať na hodiny angličtiny. Rýchlo si cez piesne a repy osvojovali jazyk, slovnú zásobu, celé frázy a vety, ba dokonca aj gramatiku..Táto neuveriteľná radosť z ich učenia ma podnietila a nakopla k tomu, aby som uvedomele túto metodiku naďalej rozvíjala a obohacovala…Kom­ponujem si k výuke vlastné melódie, tvorím vlastné texty, ktoré sú obyčajne v rýmoch, tvorím repy… Všetko sú to tematické celky, ktoré obyčajne bežia v učebniciach, u nás v piesňach a repoch. Nie je vôbec problémom pokiaľ dieťa nedisponuje vrodeným hudobným sluchom. Práve naopak. Deti v útlom veku totiž vôbec netušia, že by z toho mali mať nejaký komplex…

A tak si vlastne prirodzene bez zábran rozvíjajú aj hudobný sluch. Zvyknem s deťmi uskutočňovať vystúpenia (otvorené hodiny) na ktorých sa pred rodičmi odprezentujú s naučenými piesňami a repmi. S hudobne nadanými deťmi nacvičujem aj zborové piesne a muzikály.